RODO

Informacje dotyczące formularza kontaktowego

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GWARANT Agencja Ochrony Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (45-131), przy ul. Józefa Cygana 2 dalej GWARANT Agencja Ochrony Sp. z o.o.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych w związku z wysłaniem przez Panią/Pana wiadomości drogą elektroniczną oraz w celach marketingowych, o ile wyrazi Pani/Pan na nie zgodę. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach kontaktowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, gdzie uzasadnionym interesem prawnym jest prowadzenie korespondencji z osobami, które wystąpiły do GWARANT Agencja Ochrony Sp. z o.o. z prośbą o udzielenie informacji. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie treści marketingowych podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do wymiany korespondencji pomiędzy Panią/Panem a GWARANT Agencja Ochrony Sp. z o.o.

Gdzie będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe?

GWARANT Agencja Ochrony Sp. z o.o. będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz GWARANT Agencja Ochrony Sp. z o.o. Podmioty którym powierzono przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, należą w szczególności do kategorii dostawców rozwiązań infrastrukturalnych i mogą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w myśl RODO, w państwie trzecim. Podmioty te mogą również wykorzystywać do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dalsze podmioty, które przetwarzać je będą w państwie trzecim. Do kategorii odbiorców którym GWARANT Agencja Ochrony Sp. z o.o. powierzyło przetwarzanie danych osobowych, należą również między innymi: jej podwykonawcy, dostawcy oraz zewnętrzne podmioty współpracujące z GWARANT Agencja Ochrony Sp. z o.o., które świadczą takie usługi jak: księgowość, doradztwo, obsługa administracyjna. Pani/Pana dane osobowe mogą więc być także przesyłane do kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i być tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych gdy podmioty mające siedzibę w tych krajach wdrożyły odpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych. Jeśli dane osobowe są przekazywane poza obszar EOG, GWARANT Agencja Ochrony Sp. z o.o. stosuje Standardowe klauzule umowne oraz Tarczę prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

Ponadto GWARANT Agencja Ochrony Sp. z o.o. będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa, bądź udostępnienie będzie wynikało ze stosunku łączącego Panią/Pana z GWARANT Agencja Ochrony Sp. z o.o.

Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na czas wymiany wiadomości między Panią/Panem a GWARANT Agencja Ochrony Sp. z o.o., nie dłużej niż przez 1 rok od Pani/Pana ostatniego kontaktu z GWARANT Agencja Ochrony Sp. z o.o. Jeśli podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia tej zgody.

Jakie ma Pani/Pan prawa?

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do Pani/Pana danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania Pani/Pana nieprawidłowych danych osobowych;
 • żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO, czyli gdy:
  • Pani/Pana dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • Pani/Pana dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
  • Pani/Pan wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
  • Pani/Pan cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.

Żądanie usunięcia Pani/Pana danych osobowych nie ma zastosowania przy wystąpieniu okoliczności o których mowa w art. 17 ust. 3 lit. a) – e) RODO, tj. w szczególności gdy przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, bądź do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, czyli przysługuje Pani/Panu prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych między innymi w przypadkach gdy:

 • zakwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem i Pani/Pan sprzeciwia się w zakresie usunięcia danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • administrator nie potrzebuje już Pani/Pana danych osobowych do celów przetwarzania, ale Pani/Pana dane osobowe są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • Pani/Pan, wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, czyli przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych między innymi w przypadkach gdy:
  • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego;
  • Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią a moja sytuacja jest szczególna;
  • przenoszenia dostarczonych przez Panią/Pana danych osobowych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważa Pani/Pan że, Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w skrócie PUODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Kontakt

Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o skontaktowanie się z nami:
Inspektor Ochrony Danych: Mateusz Widziszewski
Tel: 605 005 880 E-mail: mwidziszewski@forsafe.pl
GWARANT Agencja Ochrony Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (45-131), przy ul. Józefa Cygana 2. (dalej GWARANT Agencja Ochrony Sp. z o.o.).

Bezpośrednie pozyskanie danych osobowych pracowników lub współpracowników kontrahentów

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GWARANT Agencja Ochrony Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (45-131), przy ul. Józefa Cygana 2. (dalej GWARANT Agencja Ochrony Sp. z o.o.).

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy łączącej jest GWARANT Agencja Ochrony Sp. z o.o. z Pani/Pana pracodawcą/zleceniodawcą. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest prawidłowa realizacja ww. umowy. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do wykonania umowy przez Panią/Pana pracodawcę/zleceniodawcę na rzecz jest GWARANT Agencja Ochrony Sp. z o.o.

Gdzie będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe?

GWARANT Agencja Ochrony Sp. z o.o. będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz jest GWARANT Agencja Ochrony Sp. z o.o. Podmioty którym powierzono przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, należą w szczególności do kategorii dostawców rozwiązań infrastrukturalnych i mogą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w myśl RODO, w państwie trzecim. Podmioty te mogą również wykorzystywać do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dalsze podmioty, które przetwarzać je będą w państwie trzecim. Do kategorii odbiorców którym jest GWARANT Agencja Ochrony Sp. z o.o. powierzyło przetwarzanie danych osobowych, należą również między innymi: jej podwykonawcy, dostawcy oraz zewnętrzne podmioty współpracujące z jest GWARANT Agencja Ochrony Sp. z o.o. , które świadczą takie usługi jak: obsługa kadrowo-płacowa, księgowość, doradztwo, obsługa administracyjna. Pani/Pana dane osobowe mogą więc być także przesyłane do kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i być tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych gdy podmioty mające siedzibę w tych krajach wdrożyły odpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych. Jeśli dane osobowe są przekazywane poza obszar EOG, jest GWARANT Agencja Ochrony Sp. z o.o. stosuje Standardowe klauzule umowne oraz Tarczę prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.
Ponadto jest GWARANT Agencja Ochrony Sp. z o.o. będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa, bądź udostępnienie będzie wynikało ze stosunku łączącego Panią/Pana z jest GWARANT Agencja Ochrony Sp. z o.o.
Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na czas realizacji umowy pomiędzy Pani/Pana pracodawcą/zleceniodawcą a jest GWARANT Agencja Ochrony Sp. z o.o. , a także dla celów archiwizacyjnych jednak nie dłużej niż rok.

Jakie ma Pani/Pan prawa?

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do Pani/Pana danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania Pani/Pana nieprawidłowych danych osobowych;
 • żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO, czyli gdy:
  • Pani/Pana dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • Pani/Pana dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
  • Pani/Pan wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
  • Pani/Pan cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.

Żądanie usunięcia Pani/Pana danych osobowych nie ma zastosowania przy wystąpieniu okoliczności o których mowa w art. 17 ust. 3 lit. a) – e) RODO, tj. w szczególności gdy przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, bądź do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, czyli przysługuje Pani/Pana prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych między innymi w przypadkach gdy:

 • zakwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem i Pani/Pan sprzeciwia się w zakresie usunięcia danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • administrator nie potrzebuje już Pani/Pana danych osobowych do celów przetwarzania, ale Pani/Pana dane osobowe są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • Pani/Pan, wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, czyli przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych między innymi w przypadkach gdy:
  • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego;
  • Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią a moja sytuacja jest szczególna;
  • przenoszenia dostarczonych przez Panią/Pana danych osobowych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważa Pani/Pan że, Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w skrócie PUODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Kontakt

Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o skontaktowanie się z nami:
Inspektor Ochrony Danych: Matuesz Widziszewski
Tel: 605 005 880 E-mail: mwidziszewski@forsafe.pl
GWARANT Agencja Ochrony Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (45-131), przy ul. Józefa Cygana 2. (dalej GWARANT Agencja Ochrony Sp. z o.o.).

Klauzula dla klientów – osób fizycznych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GWARANT Agencja Ochrony Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (45-131), przy ul. Józefa Cygana 2 numer telefonu (77) 541 79 50, dalej jako GWARANT Agencja Ochrony Sp. z o.o.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu w celu realizacji umowy, prowadzenia współpracy i utrzymywania relacji biznesowych z GWARANT Agencja Ochrony Sp. z o.o.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO1. Oznacza to, że przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji umowy łączącej Panią/Pana z GWARANT Agencja Ochrony Sp. z o.o.

Źródło danych

Dane zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz GWARANT Agencja Ochrony Sp. z o.o.. Ponadto GWARANT Agencja Ochrony Sp. z o.o. będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe podmiotom:

 • uprawnionym do uzyskania danych, tj. organom publicznym na podstawie przepisów prawa dla celów związanych z prowadzonym postępowaniami (karnymi, cywilnymi, administracyjnymi), a także dla celów obrony własnych interesów GWARANT Agencja Ochrony Sp. z o.o. np. w celu dochodzenia roszczeń przez GWARANT Agencja Ochrony Sp. z o.o.;
 • zapewniającym obsługę prawną GWARANT Agencja Ochrony Sp. z o.o.,
 • które zajmują się tworzeniem, rozbudową i obsługą informatyczną GWARANT Agencja Ochrony Sp. z o.o.;
 • innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Zakres danych osobowych

GWARANT Agencja Ochrony Sp. z o.o. przetwarza następujące dane osobowe: imię nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

Okres przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres współpracy z GWARANT Agencja Ochrony Sp. z o.o. W przypadku współpracy związanej z zawarciem umowy na świadczone przez GWARANT Agencja Ochrony Sp. z o.o. usługi dane przetwarzane będą przez okres jaki przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości nie dłużej jednak niż przez 6 lat od rozwiązania umowy.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO);
 2. żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1 RODO, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO;
 3. żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 4. prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).;

Dodatkowo GWARANT Agencja Ochrony Sp. z o.o. informuje, że w związku, iż dane przetwarzane są na potrzeby realizacji umowy nie przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO).

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w powyższych celach nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważa Pani/Pan że, dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Kontakt

Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o skontaktowanie się z nami:
Inspektor Ochrony Danych: Mateusz Widziszewski

 • Tel: 605 005 880 E-mail: mwidziszewski@forsafe.pl

Klauzula dla przedstawicieli klientów

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GWARANT Agencja Ochrony Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (45-131), przy ul. Józefa Cygana 2 numer telefonu (77) 541 79 50, dalej jako GWARANT Agencja Ochrony Sp. z o.o.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy zawartej z klientem, który wskazał Panią/Pana do kontaktów w związku z jej realizacją, prowadzenia współpracy i utrzymywania relacji biznesowych z GWARANT Agencja Ochrony Sp. z o.o.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem GWARANT Agencja Ochrony Sp. z o.o. jest utrzymywania komunikacji w sprawach dotyczących działalności spółki, współpraca z klientami oraz wystawianie faktur i odbiór płatności. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji ww. celów.

Źródło danych

Dane zostały pozyskiwane są od podmiotu, w imieniu którego Pani/Pan działa.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz GWARANT Agencja Ochrony Sp. z o.o.. Ponadto GWARANT Agencja Ochrony Sp. z o.o. będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe podmiotom:

 • uprawnionym do uzyskania danych, tj. organom publicznym na podstawie przepisów prawa dla celów związanych z prowadzonym postępowaniami (karnymi, cywilnymi, administracyjnymi), a także dla celów obrony własnych interesów GWARANT Agencja Ochrony Sp. z o.o. np. w celu dochodzenia roszczeń przez GWARANT Agencja Ochrony Sp. z o.o.;
 • zapewniającym obsługę prawną GWARANT Agencja Ochrony Sp. z o.o.,
 • które zajmują się tworzeniem, rozbudową i obsługą informatyczną GWARANT Agencja Ochrony Sp. z o.o.;
 • innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Zakres danych osobowych

GWARANT Agencja Ochrony Sp. z o.o. przetwarza następujące dane osobowe: imię nazwisko, stanowisko, dane identyfikacyjne podmiotu, w imieniu którego działa osoba wskazana do kontaktów, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

Okres przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres współpracy podmiotu w imieniu, którego Pani/Pan działa oraz GWARANT Agencja Ochrony Sp. z o.o. W przypadku współpracy związanej z zawarciem umowy na świadczone przez GWARANT Agencja Ochrony Sp. z o.o. usługi dane przetwarzane będą przez okres jaki przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości nie dłużej jednak niż przez 6 lat od rozwiązania umowy.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO);
 2. sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);
 3. żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1 RODO, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO;
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

Dodatkowo GWARANT Agencja Ochrony Sp. z o.o. informuje, że z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO).

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w powyższych celach nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważa Pani/Pan że, dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Kontakt

Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o skontaktowanie się z nami:
Inspektor Ochrony Danych: Mateusz Widziszewski
Tel: 600 005 880 E-mail: mwidziszewski@forsafe.pl